Kiểm tra đầu khóa

Mục đích của bài kiểm tra đầu khóa là để học viện tự đánh giá khả năng và nhận thức của bản thân về Tư Duy Phản Biện.

Đây là bài kiểm tra duy nhất không tính điểm. Tuy nhiên, Thinkingschool Switzerland AG khuyến khích học viên làm bài kiểm tra đầu khóa để có cơ sở so sánh sự tiến bộ/trưởng thành về nhận thức, kiến thức, và thái độ của bản thân trước và sau khóa học.

no ratings available.

THINKING SCHOOL SWITZERLAND

  • 🏳 Address: Steinrain 16, 4663 Aarburg, Switzerland
  • 📩 Email: info@thinkingschool.ch
Copyright 2020© by SWISS. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel